versie 4  - 4 juni 2024

Goed hecht veel belang aan uw privacy en uw rechten bij de gegevensverwerking.

Het doel van deze privacy policy is aan te geven op welke manier Goed uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en beschermt.

Goed behandelt uw gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming – GDPR) en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (Kaderwet).

 1. WIE VERWERKT UW GEGEVENS?Uw persoonsgegevens worden verwerkt door
- Goed Farma CV erkend als SO, met maatschappelijke zetel te Antwerpsesteenweg 263, 2800 Mechelen en met als ondernemingsnummer 0400.789.251 ;

- Goed Hulpmiddelen CV erkend als SO, met maatschappelijke zetel te Antwerpsesteenweg 263, 2800 Mechelen en met als ondernemingsnummer 0860.548.465

hierna samen “Goed” of ‘de groep’ genoemd Goed verwerkt persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die zijn verkregen binnen de groep.

2. WELKE INFORMATIE VERWERKEN WIJ?

Gewone persoonsgegevens
- Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres
- Elektronische identificatiegegevens: IP-adressen, cookies, verbindingsmomenten,…
- Persoonlijke kenmerken: leeftijd, geslacht, geboortedatum,…
- Financiële bijzonderheden: rekeningnummer, betalingen, …
- Fysieke gegevens: grootte, gewicht, …
- Beeldopnamen: camerabewaking, foto’s, video’s.
- Beroep en betrekking.

In bepaalde gevallen verwerkt Goed ook bijzondere persoonsgegevens, namelijk
- Rijksregisternummer;
- Persoonsgegevens met betrekking tot de gezondheid: op een indirecte manier kan Goed informatie over de gezondheidstoestand van iemand afleiden, namelijk uit de aankoop of huur van bepaalde hulpmiddelen en geneesmiddelen.

3. HOE EN WAAROM GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS?

Goed gebruikt uw persoonsgegevens met als doel:

 • producten/diensten te leveren en die levering te verbeteren;
 • met u te communiceren;
 • onze activiteiten te beheren;
 • tegemoetkoming in het kader van de aanvullende voordelen en diensten die via derde betalers regeling wordt verrekend met de ziekenfondsen;
 • uw eventuele klachten te behandelen
 • uw ervaring op onze website te verbeteren
 • de veiligheid van de website te verzekeren;
 • onze marketing- en reclamecampagnes te voeren;
 • statistische analyses m.b.t. onze klanten uit te voeren;
 • uw kandidatuur te kunnen verwerken.

Goed verwerkt uw bijzondere persoonsgegevens enkel voor volgende doeleinden:

 • om u te kunnen adviseren • om u de correcte producten en diensten te kunnen leveren
 • om wettelijke verplichtingen t.o.v. ziekenfondsen en overheidsinstellingen (zoals RIZIV) te kunnen voldoen;

4. HOE EN MET WIE WORDT DIE INFORMATIE GEDEELD?

Goed kan uw persoonsgegevens enkel delen:
- binnen de groep
- met externe dienstverleners die Goed ondersteunen bij

 • het leveren van onze digitale diensten zoals de hosting, onderhoud en ondersteuning van onze websites en applicaties;
 • bij onze klantenservice; o onze advertentie- en marketingcampagnes;
 • het doen van klantonderzoek en het verkrijgen van ratings- en reviews;
 • het leveren van financiële diensten, zoals betaaldiensten, incassobureaus en kredietinformatiebureaus.

- met ziekenfondsen voor tegemoetkomingen aan hun leden
- met het ziekenfonds CM voor kortingen voor de klanten in de Goed thuiszorgwinkels
- met andere derden indien dit verplicht is bij wet, decreet of ordonnantie.

Met derden ondertekenen we steeds een verwerkingsovereenkomst conform de GDPR Wij geven aan derden slechts de persoonsgegevens door die noodzakelijk zijn voor het doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. We geven dus enkel het minimum van persoonsgegevens door. Derden mogen uw persoonsgegevens ook uitsluitend verwerken voor de door ons gestelde doeleinden.

5. HOE KUNT U UW GEGEVENS BEHEREN/KRIJGT U TOEGANG TOT UW GEGEVENS EN KUNT U ZE SCHRAPPEN?

In overeenstemming met de privacywetgeving heeft u het recht om uw gegevens op te vragen, het recht om uw gegevens te laten corrigeren, het recht om uw gegevens te schrappen, het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens of tegen profilering, het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken. Gezien elk verkooppunt van de groep instaat voor de verwerking van de door u verstrekte persoonsgegevens, vragen wij u om zich te wenden met uw identiteitskaart naar uw vertrouwde verkooppunt. Als klant van de webshop kan u uw rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar het adres privacy@goed.be.

6. HOE LANG BEWAREN WIJ UW INFORMATIE?

De verzamelde gegevens worden bewaard zo lang nodig is om onze diensten te verstrekken en voor de doeleinden zoals hierboven beschreven is. Wij respecteren de wettelijke bewaartermijnen.

7. ZULLEN UW GEGEVENS WORDEN OVERGEDRAGEN BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE?

Onze groep verwerkt en bewaart al uw gegevens binnen de Europese Economische Ruimte zodat de bescherming ervan ten volle wordt verzekerd. Uw gegevens worden in geen geval overgedragen aan derden of doorgestuurd naar servers buiten de Europese Economische Ruimte.

8. HOE VERZEKEREN WIJ DE VEILIGHEID VAN UW GEGEVENS?

Wij nemen technische, administratieve en fysieke maatregelen om de bescherming van uw gegevens tegen eventueel verlies of wijziging, onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling. Goed legt haar verwerkers contractueel dezelfde veiligheidsmaatregelen op.

9. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES EN CONTENT VAN DERDE PARTIJEN

Onze website bevat links naar andere websites, die worden beheerd door andere ondernemingen die niet met ons bedrijf zijn verbonden. Aangezien die websites in principe een eigen privacy policy hebben, bevelen wij u sterk aan om daar kennis van te nemen wanneer u op die websites van derden surft. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gegevensverwerking door die partijen. Daarnaast maken onze websites gebruik van Google Analytics en Facebook Pixel (zie ook Cookies policy). De informatie betreffende de verwerking van die gegevens maakt geen deel uit van deze policy. Wij verwijzen in dit verband dan ook naar de relevante bepalingen van de privacy policy van die derden. Uw rechten m.b.t. die gegevens moeten ook bij die derden worden uitgeoefend.

10. HOE ZULT U OP DE HOOGTE WORDEN GEBRACHT VAN WIJZIGINGEN AAN DEZE PRIVACY POLICY?

Deze privacy policy zal bij gelegenheid worden aangepast zonder aankondiging of kennisgeving. U vindt de datum van de laatste wijziging van deze policy bovenaan deze pagina. Wij raden u dan ook aan om de nieuwste versie van deze privacy policy regelmatig te raadplegen. Door onze diensten te blijven gebruiken nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, gaat u akkoord met de herziene privacy policy.

11. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN?

 

Voor vragen of het indienen van verzoeken m.b.t. uw persoonsgegevens kan dit (zie ook punt 5):
• bij uw vertrouwd verkooppunt;
• via de contactinfo op deze website;
• via privacy@goed.be;
Voor meer specifieke vragen in verband met GDPR kan u ook steeds contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming ('Data Protection Officer'):

op het volgende e-mailadres: dpo@goed.be;

of per post:
Goed Hulpmiddelen
cv-so, t.a.v. DPO,
Antwerpsesteenweg 263
2800 Mechelen