De klant dient steeds de algemene voorwaarden voor internetverkoop te lezen alvorens een internetbestelling te plaatsen. Bij iedere bestelling wordt de klant gevraagd uitdrukkelijk te bevestigen dat hij deze voorwaarden aanvaardt. Je kan de algemene voorwaarden hier downloaden.

1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER

Goed Webshop, geïntegreerd in www.thuiszorgwinkel.be, wordt uitgebaat door Goed Farma CV-SO (BTW BE 0400.789.251), in opdracht van Goed Hulpmiddelen CV-SO (BTW BE 0860.548.465), beide met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Haachtsesteenweg 579 (RPR Brussel).Goed Farma wordt CV-SO hierna "Goed Webshop " genoemd en is administratief gevestigd op Antwerpsesteenweg 263, 2800 Mechelen. 

2. ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES

De verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de internetverkoop door Goed Webshop aan eindgebruikers en dit op het grondgebied van België. Alle andere voorwaarden zijn uitgesloten. Goed Webshop kan ten allen tijde wijzigingen aanbrengen aan deze algemene verkoopvoorwaarden. Op lopende contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop. Goed Webshop is uitsluitend actief in België. Goed Webshop kan de bestelling enkel aanvaarden indien het leveringsadres in België gelegen is.De overeenkomst kan voorlopig enkel gesloten worden in het Nederlands. Ook de verdere gegevensuitwisseling zal in het Nederlands gebeuren. De klant zal zich niet kunnen beroepen op het feit dat hij de Nederlandse taal niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen. Elk geschil is onderworpen aan Belgisch recht. Elk geschil is onderworpen aan Belgisch recht. Enkel de Rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen zijn bevoegd. Waar vermeld, zullen de bepalingen enkel van toepassing zijn op de koop door een "consument"; dit is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden aankopen verricht op de website.

3. TOTSTANDKOMING INTERNETVERKOOP

Pas bij het ontvangen van de bevestigingsmail van Goed Webshop door de klant is de koop gesloten. Goed Webshop behoudt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid bijkomende informatie aan de klant te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren. Goed Webshop behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren / annuleren in de volgende gevallen:

 • Bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant (bijvoorbeeld onrechtmatig gebruik maken van coupons)
 • Bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel
 • Bij vaststelling van een ongeldig aanbod
 • Bij overmacht
 • Bestellingen waaruit blijkt dat de koper de intentie heeft om de producten zelf verder door te verkopen.

4. EIGENDOMSOVERDRACHT

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen exclusieve eigendom van Goed Webshop tot gehele betaling van de factuur. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de inbezitname van de goederen.

5. PRIJZEN

Alle prijzen zijn btw, Recupel en Bebat inbegrepen. Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze internetverkoop de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling. De normale levering- of verzendingskosten worden aangegeven tijdens het proces van de bestelling, rekening houdend met de door de klant verstrekte informatie over ofwel levering aan huis met een koerierdienst ofwel levering en afhaling in een Goed thuiszorgwinkel of Goed apotheek naar keuze.

6. BETALING

6.1. Betaling algemeen

Om de koop tot stand te laten komen, kan de klant direct bij bestelling betalen met de volgende betaalkaarten: VISA - Bancontact - Mastercard.
Indien u kiest om te betalen met een kredietkaart, wordt het bedrag onmiddellijk na uw bevestiging van betaling van uw rekening gedebiteerd.
In uitzonderlijke gegevens kan de mogelijkheid voor betaling achteraf via overschrijving aangeboden worden.  Goed Webshop werkt samen met Ingenico. Het Ingenico-betalingsplatform staat garant voor veilige betalingen via het web.

6.2. Betaling achteraf

Wanneer de klant kiest voor de optie 'overschrijving', dient de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen de 14 dagen na de inontvangstname van de goederen. Overschrijvingen moeten gebeuren op het rekeningnummer: BE62 799550122061.In geval van niet tijdig betalen van de factuur, behouden we ons het recht voor rente te vorderen over de achterstallige betaling, berekend op basis van het wettelijk geldende tarief en van toepassing vanaf de datum van de eerste betalingsaanmaning die volgt op 14 dagen na de inontvangstname van de goederen. Daarnaast kan er een boete berekend worden van 15% over het uitstaande bedrag, met een minimum van €10,00. Goed Webshop kan ten voordele van de klant afwijken van genoemde bedragen en percentages. Indien de klant meermaals nalaat zijn factuur tijdig te betalen zal Goed Webshop zich het recht behouden om de optie 'achteraf betalen via overschrijving' uit te sluiten voor de desbetreffende klant.

7. LEVERING EN INSTALLATIE

7.1. Plaats van levering of afhaling

De klant kan bij de bestelling de keuze maken tussen:

 • Levering aan huis via een koerierdienst, zie artikel 8 van de voorwaarden;
 • Levering en afhaling in een Goed thuiszorgwinkel of Goed apotheek naar keuze, zie artikel 9 van de voorwaarden.

De keuze van de leveringswijze wordt in de bevestigingsmail duidelijk vermeld. Ongeacht de leveringswijze, tekent de klant voor ontvangst van de levering. Voor de veiligheid en zekerheid kan de koerierdienst of Goed thuiszorgwinkel of Goed apotheek bij levering een identiteitsbewijs, de bevestigingsmail of de originele factuur van de klant vragen.

7.2. Leveringstermijn

Voor artikelen die in voorraad zijn op het ogenblik van bestelling, bevestigt Goed Webshop de klant via e-mail de vermoedelijke leveringsdatum. Voor artikelen die niet in voorraad zijn op het ogenblik van bestelling, bevestigt Goed Webshop de klant via e-mail de vermoedelijke leveringsdatum van zodra deze gekend is. De door Goed Webshop bevestigde leveringsdata zijn echter niet bindend. Ingeval de leveringsdatum dient te worden gewijzigd, zal Goed Webshop contact opnemen met de klant via e-mail, om een nieuwe datum voor te stellen.

8. LEVERING DOOR KOERIERDIENST AAN HUIS OF AFHAALPUNT

De producten worden aan huis geleverd met een koerierdienst in opdracht van Goed Webshop. Voor zover het leveringen betreft in België, worden er bij bestellingen groter dan 40 euro geen leverings- of verzendkosten aangerekend. Voor bestellingen kleiner dan 40 euro worden levering- of verzendingskosten aangerekend. De kosten voor de thuislevering worden duidelijk aangegeven tijdens het proces van bestelling.Artikelen die via de koerierdienst worden geleverd, worden op het opgegeven adres tot aan de voordeur (gelijkvloers) afgeleverd. De klant staat zelf in voor elke verdere (ver)plaatsing, aansluiting en montage. De koerierdienst kan bij levering een identiteitsbewijs, de bevestigingsmail of de originele factuur van de klant vragen. De klant tekent voor ontvangst van de levering. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over, op het moment van afgifte van de goederen aan de klant.In geval een heraanbieding nodig is omwille van de klant, behoudt Goed Webshop zich het recht voor de hierdoor veroorzaakte kosten aan te rekenen aan de klant.  

9. LEVERING IN EEN THUISZORGWINKEL OF APOTHEEK NAAR KEUZE

De producten worden in een Goed thuiszorgwinkel of Goed apotheek naar keuze van de klant geleverd in opdracht van Goed Webshop . Eventuele kosten voor levering in de Goed thuiszorgwinkel worden duidelijk aangegeven tijdens het proces van bestelling.Bij afhaling moet de klant de bevestigingsmail voorleggen, op papier of via smartphone in de Goed thuiszorgwinkel of Goed apotheek. Voor de veiligheid en zekerheid kan de medewerker in Goed thuiszorgwinkel of apotheek vragen een identiteitsbewijs te tonen.

De klant tekent voor ontvangst van de levering. Enkel de bevestigingsmail die door Goed Webshop teruggestuurd wordt naar de klant, bevestigt dat de goederen effectief in de Goed thuiszorgwinkel of Goed apotheek voor de klant werden gereserveerd en dus beschikbaar zijn voor afhaling.De klant staat zelf in voor elke verdere (ver)plaatsing, aansluiting en montage.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over, op het moment van afgifte van de goederen aan de klant. Het artikel wordt voor de klant maximaal 14 dagen beschikbaar gehouden in de gekozen Goed thuiszorgwinkel of Goed apotheek; basis hiervoor is de datum van de naar de klant toegestuurde bevestigingsmail vanuit de Goed Webshop .

Ingeval een heraanbieding in de Goed thuiszorgwinkel of Goed apotheek nodig is omwille van de klant, behoudt de ThuiszorgWEBwinkel zich het recht voor de hierdoor veroorzaakte kosten aan te rekenen de klant.

10. LEVERING GROOT TRANSPORT

Sommige artikelen worden niet via een koerier geleverd omwille van de formaat van het pakket. In deze gevallen zal de Goed thuiszorgwinkel van de regio de klant contacteren om een leveringsdatum af te spreken. Hierdoor zal de leveringstermijn van een bestelling iets langer zijn.

Voor bedden uit de uitleendienst levert Goed thuiszorgwinkel tot op verdieping, ook wanneer er geen lift aanwezig is. Voor levering van een bed wordt van de klant verwacht dat er plaats voorzien om het bed te zetten en dat er een stopcontact in de buurt is.

Oefenfietsen, matrassen en toiletstoelen worden geleverd tot op verdieping maar enkel wanneer de trap het toelaat om dit veilig te doen, hier ligt de eindbeslissing bij de chauffeur. Grote aankoopmaterialen zoals relaxzetels, loopbanden, crosstrainers, ... worden tot aan de drempel geleverd.

Indien de chauffeur moeilijk kan leveren behoudt Goed thuiszorgwinkel het recht om een supplement van €35 te vragen boven op de vervoerskosten. 

11. MAANDSERVICE

De Goed thuiszorgwinkel maandservice behelst de automatische verzending van incontinentiemateriaal, met een door de klant gekozen frequentie., d.w.z. om de 3, 4, 6 of 8 weken. Bij de inschrijving op de maandservice zal aan de klant worden gevraagd om de nodige informatie te verstrekken. Daarbij moet de klant waken over de juistheid en het actuele karakter van de informatie die wordt gegeven aan Goed thuiszorgwinkel. Indien nodig, moet hij correcties doorvoeren
.Goed Webshop kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van eventuele fouten bij het invoeren of van foutieve informatie of gegevens die, verplicht of facultatief, verstrekt werden door de klant. Het contract tussen de klant en Goed Webshop wordt afgesloten mits de betaling van de prijs van de dienst en de ontvangst door de klant van een e-mail met betalingsbevestiging van Goed Webshop .
Goed Webshop behoudt zich het recht voor geen gevolg te geven aan een aanvraag voor de maandservice wanneer blijkt dat er legitieme redenen bestaan om te geloven dat de klant niet voldoet aan de voorwaarden voor juridische bekwaamheid of territoriale ligging zoals voorzien in onderhavige Algemene Voorwaarden, of dat hij niet de correcte informatie geeft of niet gemachtigd is het betaalmiddel te gebruiken dat hij gebruikt of probeert te gebruiken.
Goed Webshop behoudt zich ook het recht voor geen contract te sluiten met personen die al dergelijke handelingen hebben gesteld of waarvan een overeenkomst al door Goed Webshop moest worden ontbonden wegens bedrog.

11.1. Abonnementstype

De maandservice is een abonnement van onbepaalde duur met voorafgaande betaling.

11.2. Betalingen

De maandservice kan enkel worden betaald met een creditkaart. Het is niet mogelijk om een maandservice aan te gaan met domiciliering of achteraf betalen. Zolang de maandservice actief is zal per levering het vooraf gecommuniceerde bedrag automatisch worden afgehouden.

11.3. Stopzetten, pauzeren of wijzigen van de maandservice

De klant kan de overeenkomst te allen tijde tijdelijk onderbreken, de door Goed thuiszorgwinkel aangeboden abonnementsvormen wijzigen, pauzeren of opzeggen met inachtneming van de daartoe overeengekomen opzegtermijn voor de eerstvolgende bezorging, zijnde 4 dagen. Elke wijziging kan de klant zelf via zijn onlineaccount doorvoeren, er is geen schriftelijke communicatie nodig.

11.4. Prijsbepaling en prijswijzigingen

De artikelen die toegevoegd zijn aan de maandservice zijn onderhevig aan wijzigingen. De klant zal altijd de actuele prijs betalen, dewelke ook geldig is in de winkel en de gewone webshop. Indien er een prijswijziging van toepassing is, zal dit naar de klant worden gecommuniceerd in de bevestigingsmail 6 dagen voor de levering. De klant heeft het recht zijn bestelling te wijzigen, pauzeren of annuleren.

11.5. Retour en annulatie

De klant ontvangt 6 dagen voor levering een e-mail met een overzicht van de inhoud van de maandservice. Tot 4 dagen voor de levering kan de klant de bestelling wijzingen. Indien de klant na het moment van levering toch nog beslist om de geleverde goederen niet te houden, mag hij deze retourneren volgens artikel 13 – herroepingsrecht. Goed Webshop behoud zich het recht om de kosten voor het transport alsnog aan te rekenen aan de klant.

11.6. Aanvang van de maandservice

De klant kan zijn eerste datum van ontvangst kiezen ten vroegste 8 dagen vanaf het aangaan van de overeenkomst. Nadien zal hij zijn volgende bestelling ontvangen volgens het voorop aangegeven frequentie, zijnde 3, 4, 6 of 8 weken.

12. CONTACT

12.1. Opmerkingen in verband met de bestelling

Voor klachten of vragen in verband met een onlinebestelling , kan de koper enkel en alleen terecht bij de Goed Webshop via de volgende manieren:

 • E-mail: klantendienst@thuiszorgwinkel.be
 • Telefoon: 015 28 61 18

12.2 Opmerkingen in verband met de levering in de Goed thuiszorgwinkel of Goed apotheek naar keuze

Voor klachten in verband met de afhaling in een Goed thuiszorgwinkel of Goed apotheek naar keuze, kan de koper enkel en alleen terecht bij de Goed Webshop via de volgende manieren:

 • E-mail: klantendienst@thuiszorgwinkel.be
 • Telefoon: 015 28 61 18

12.3 Opmerkingen in verband met de levering door koerierdienst

Elke klacht betreffende zichtbare schade aan de verpakking van de geleverde goederen dient, om in acht te worden genomen, schriftelijk geformuleerd te worden op de begeleidende documenten op het ogenblik van de levering door een koerier. Opmerkingen over beschadigingen en defecten aan het geleverde product dienen steeds binnen de 24 uur na levering, gemeld te worden via de volgende kanalen:

 • E-mail: klantendienst@thuiszorgwinkel.be
 • Telefoon: 015 28 61 18 

12.4 Technische defecten

In geval van defect beschikt de klant over volgende opties:

 • Het artikel binnenleveren in een Goed thuiszorgwinkel of Goed apotheek naar keuze. Het aanvaarden van het artikel door het winkelpersoneel van de Goed thuiszorgwinkel of apotheek kan niet worden geïnterpreteerd als een uitspraak betreffende de ontvankelijkheid binnen de garantievoorwaarden.
 • De uitspraak m.b.t. die ontvankelijkheid wordt de klant binnen de 5 werkdagen bezorgd via e-mail of telefoon door Goed Webshop.
 • De klant kan het desbetreffende artikel eigenhandig terugsturen via de koerierdienst. De kosten voor verzending zijn voor rekening van de klant.
 • Bij technische defecten zijn de algemene en wettelijke garantievoorwaarden zijn van toepassing. Zie artikel 12.

13. GARANTIE BEPALINGEN

13.1. Wettelijke waarborg voor consumenten

Voor consumenten geldt de wettelijke waarborg afhankelijk van het type artikel. De koper kan enkel en alleen terecht bij de Goed Webshop via klantendienst@thuiszorgwinkel.be

a) Deze waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Zijn bijgevolg onder meer uitgesloten:

 • alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het artikel (bv. door oxidatie, schokken val ...), alsook zijn inhoud;
 • onderdelen of hulpstukken die regelmatig dienen te worden vervangen, zoals bijvoorbeeld batterijen, lampen, rubberen onderdelen ... (onbeperkte lijst);
 • defecten als gevolg van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen;
 • defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of het gebruik van het artikel strijdig met de voorschriften van de fabrikant;
 • schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of collectief gebruik van het apparaat.

b) Het gebrek aan overeenstemming dient via e-mail te worden gemeld binnen de twee maanden na vaststelling. c) De waarborg is enkel geldig indien de klant een beroep doet op de naverkoopdienst van Goed Webshop.
Indien de klant rechtstreeks een beroep doet op de fabrikant, zijn alle kosten te zijnen laste. In geval van tussenkomst door een niet door Goed Webshop aangewezen derde, vervalt de garantie. d) De factuur vertegenwoordigt de waarborgtitel en moet door de klant worden bijgehouden en in origineel worden voorgelegd. De waarborg vangt aan op de datum van afhaling of levering.e) De waarborg is niet-overdraagbaar. De waarborg kan dus niet worden toegepast indien het artikel van eigenaar verandert.

De algemene herstellingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle herstellingen. Deze voorwaarden en beperkingen doen geen afbreuk aan de wettelijke bepalingen ter zake.

14. HERROEPINGSRECHT

14.1. Algemeen

Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten. Overeenkomstig de wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Deze termijn moet de klant toelaten het gekochte product te beoordelen "zoals in een etalage". Gebruikte, geïnstalleerde, beschadigde of onvolledige artikelen worden niet teruggenomen. Zullen in geen geval worden teruggenomen:

 • Geïnstalleerde, gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen;
 • Artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) zodanig geopend werd, dat ze niet meer als nieuw kunnen worden verkocht; artikelen die een duidelijk hygiënisch karakter hebben of gevaar kunnen inhouden voor de volksgezondheid na gebruik.Sommige verbruiksartikelen kunnen omwille van hygiënische redenen niet worden teruggenomen eenmaal de verpakking werd geopend. Voorbeelden van dergelijke artikelen zijn kousen, incontinentiemateriaal, spenen, kledij, babyvoeding, voedingssupplementen, hoofdkussen etc. Deze lijst is niet-exhaustief.
 • Artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden. Voorbeelden van dergelijke artikelen zijn artikelen op maat gemaakt, niet-stockartikelen die op expliciete vraag van de klant besteld worden bij de leverancier etc. Deze lijst is niet-exhaustief.

14.2. Retours: praktische modaliteiten

De klant die van dit recht, overeenkomstig de wet van 6 april 2010, gebruik wenst te maken, moet Goed Webshop binnen de 14 kalenderdagen contacteren via email: klantendienst@thuiszorgwinkel.be. Bovendien dient hij binnen dezelfde termijn van 14 kalenderdagen de artikelen in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en de originele factuur terug te sturen. Enkel Goed Webshop beoordeelt of wordt voldaan aan de voorwaarden tot terugname en beslist over terugbetaling.Onder geen enkel beding kan de koerierdienst of een Goed thuiszorgwinkel overgaan tot aanvaarding van terugname of terugbetaling van de artikelen.


14.2.1. Procedure retours voor artikelen geleverd via een koerierdienst
 •  De klant kan de artikels binnenleveren in een Goed thuiszorgwinkel naar keuze. Het aanvaarden van het artikel door het winkelpersoneel van Goed thuiszorgwinkel kan niet geïnterpreteerd worden als een uitspraak betreffende de ontvankelijkheid binnen de voorwaarden.
 • De klant moet op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid de artikels via koerierdienst terugsturen naar Goed Webshop, Generaal de Wittelaan 4, 2800 Mechelen.
 • Indien niet werd voldaan aan de voorwaarden voor retours, maar de artikelen desondanks toch werden teruggestuurd naar Goed Webshop, behoudt Goed Webshop zich het recht voor om alle hierdoor veroorzaakte verzendings- en administratiekosten aan te rekenen de klant.
 • Als referentiedatum telt de datum van afhaling van het artikel door de klant. Na het verstrijken van de wettelijke periode van 14 kalenderdagen kan Goed thuiszorgwinkel het artikel niet meer aanvaarden voor retours naar Goed Webshop.
 • De Goed Webshop zal onder geen enkele voorwaarde artikelen aanvaarden die niet via Goed Webshop zijn geleverd.
14.2. 2. Procedure artikelen uit de categorie "groot fitness"

Onder "groot fitness" verstaan we loopbanden, hometrainers (oefenfietsen), crosstrainers en ligfietsen. Retour wordt enkel aanvaard indien het toestel zich nog in de originele, ongemonteerde verpakking bevindt. Voor een artikel dat reeds werd geleverd aan huis, zal de klant zelf moeten instaan voor het transport terug naar een Goed thuiszorgwinkel naar keuze.

Op verzoek kan Goed thuiszorgwinkel zelf het toestel komen ophalen bij de klant, de gemaakte kosten zullen daarvoor worden aangerekend aan de klant. Deze wordt hiervan op voorhand op de hoogte gesteld.

14.3. Terugbetaling

Enkel en alleen wanneer volledig wordt voldaan aan de voorwaarden in dit artikel, kunnen de goederen worden teruggenomen door ThuiszorgWEBwinkel. In dit geval zal het bedrag worden teruggestort op de rekening van de klant. Onder geen enkel beding wordt de terugname van artikelen vergoed in de Goed thuiszorgwinkel of Goed apotheek.

15. PRIVACYVERKLARING

15.1. Algemeen

Goed Webshop verbindt zich ertoe om de privacy van de klant te waarborgen en te beschermen. Goed Webshop beschouwt de door de klant verstrekte gegevens, hierna genoemd "de gegevens", als vertrouwelijke informatie. De gegevens omvatten:

 • de gegevens die de klant uitdrukkelijk verstrekt, hetzij bij de registratie, hetzij bij het gebruik van de website of bij contact met Goed Webshop;
 • de gegevens die de klant niet uitdrukkelijk verstrekt maar die automatisch worden verzameld: zijn IP-adres, het browsertype en besturingssysteem van zijn computer, het aantal bezoeken, de bezochte pagina's etc. De gegevens kunnen, na anonimiseren, worden gebruikt om de website te optimaliseren en voor het opmaken van statistieken en rapporten. 

15.2. Beheer van de gegevens

De gegevens worden enkel verzameld en verwerkt door Goed Webshop.

15.2.1 Stopzetten e-mails & nieuwsbrieven

Goed Webshopbiedt de klant de mogelijkheid om e-mails en nieuwsbrieven te ontvangen met informatie en promoties van Goed thuiszorgwinkel en van Goed Webshop. De klant beschikt ten allen tijde over de mogelijkheid om het toezenden van deze e-mails stop te zetten via zijn account.

15.2.2. Nazicht en verbetering

Via zijn account op de Goed Goed thuiszorgwinkelwebsite kan de klant kennis krijgen van zijn gegevens en ze continu online verbeteren of wijzigen.

15.2.3 Schrappen

De klant kan al zijn gegevens schrappen als gebruiker van de Goed thuiszorgwinkelwebsite en van Goed Webshop. De klant beschikt ten allen tijde over de mogelijkheid om de gegevens te schrappen via zijn account. Bij schrapping worden alle gegevens verwijderd en zal de klant bijgevolg ook geen e-mails meer krijgen toegestuurd.

16. BEWIJS

De partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (e-mail).