versie 2024.06.04

 

Je kan de algemene voorwaarden hier downloaden.

ARTIKEL 1. Identificatie van de verkoper

Goed Farma CV erkend als SO (BTW BE 0400.789.251)
Goed Hulpmiddelen CV erkend als SO (BTW BE 0860.548.465)

Hierna samen ‘Goed’ genoemd

Maatschappelijke zetel: Antwerpsesteenweg 263, 2800 Mechelen

Retouradres: Generaal de Wittelaan 4, 2800 Mechelen

Telefoonnummer: 015/28.61.18

e-mail: webshop@goed.be

ARTIKEL 2. Definities

Klant: consument of professioneel die een product of een dienst van Goed afneemt.

Producten van buitengewoon formaat: producten die omwille van hun groot formaat of gewicht niet via de gebruikelijke koerierdienst kunnen worden geleverd. Hieronder vallen onder meer: bedden, zetels, loopbanden, crosstrainers,… Goed zal op de website en in de bevestigingsmail aangeven dat het om een product van buitengewoon formaat gaat.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Goed en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping.

ARTIKEL 3. Algemene bepalingen

3.1. Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden (hierna: ‘algemene voorwaarden van de webshop’) zijn van toepassing op elke bestelling op afstand die geplaatst wordt door een klant voor leveringsadressen in België en elke overeenkomst op afstand die hierbij tot stand komt.

3.2. Bij het plaatsen van een bestelling via de webshop van Goed moet de klant de algemene voorwaarden van de webshop uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Goed zijn aanvaard.

3.3. Goed kan ten allen tijde wijzigingen aanbrengen aan de algemene voorwaarden van de webshop.

ARTIKEL 4. Aanbod

4.1. De website van Goed biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

4.2. De producten die te koop worden aangeboden, zijn de producten die op de website beschikbaar zijn, met de beschrijving van hun voornaamste eigenschappen op het moment van raadpleging van de site door de koper.

4.3. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, worden de producten in ongemonteerde staat aangeboden en geleverd.

4.4. Indien het aanbod onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.5. Goed tracht een volledige en nauwkeurige omschrijving van haar online aanbod te geven, maar is hiertoe slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod en in de prijs binden Goed niet.

4.6. In geval van onbeschikbaarheid van bestelde producten wordt de koper ervan geïnformeerd en kan die de bestelling ofwel wijzigen ofwel annuleren. Goed zal het bedrag dat de klant betaald heeft onverwijld terugbetalen. Goed kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de onbeschikbaarheid van producten.

ARTIKEL 5. Online aankopen

5.1. Om een product te kopen, dient de klant het product toe te voegen aan het winkelmandje. Daarna dient de klant zijn contactgegevens in te vullen of verder te gaan via zijn bestaand account. Vervolgens kiest de klant de verzendmethode en de betaalmethode. Tenslotte krijgt de klant een overzicht van het winkelmandje en kan hij betalen. Pas als de klant een bevestigingsmail van Goed ontvangt, is de koop gesloten.

5.2. Goed behoudt zich het recht voor om ter controle bijkomende informatie aan de klant te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren.

5.3. Goed is gerechtigd een bestelling te annuleren in de volgende gevallen:

 • bij een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot eerdere bestellingen waarbij de klant betrokken is;
 • bij ernstig vermoeden van misbruik, rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant;
 • bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een product;
 • bij kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod;
 • bij overmacht; - indien het leveringsadres buiten België is gelegen.

ARTIKEL 6. Prijzen

6.1. Alle prijzen zijn inclusief btw en alle andere verplicht door de klant te dragen heffingen of belastingen. Kortingen of tussenkomsten kunnen in mindering worden gebracht.

6.2. Goed behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen. Zonder afbreuk te doen aan hetgeen bepaald is in artikel 4.5, geldt bij een internetverkoop de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling.

6.3. De normale levering- of verzendingskosten worden aangegeven tijdens het proces van de bestelling, rekening houdend met de door de klant verstrekte informatie over de levering of afhaling. De levering- of verzendingskosten voor producten van buitengewoon formaat, worden afgesproken met de klant.

ARTIKEL 7. Betaling

7.1. De betaling van de aankopen gebeurt via elektronische betaling. Na bevestiging van de bestelling heeft de klant de keuze tussen de volgende betalingswijzen: Bancontact/Mister Cash, MasterCard, Visa, Maestro, ING HomePay, KBC Online en Belfius Direct Net.

7.2. In uitzonderlijke gevallen kan de mogelijkheid tot betalen via overschrijving aangeboden worden. In dat geval dient het door de klant verschuldigde bedrag te worden voldaan binnen 14 dagen na de inontvangstname van de goederen. De aanvraag voor overschrijving kan aangevraagd worden via webshop@goed.be.

ARTIKEL 8. Wanbetaling

In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal de verkoper de klant een aanmaning sturen om het verschuldigde bedrag te voldoen binnen een passende termijn. Betaalt de klant niet binnen die termijn, dan wordt het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige verdere ingebrekestelling nodig is, verhoogd met de wettelijke intrest en een forfaitaire vergoeding van 20%, met een minimum van 25 euro.

ARTIKEL 9. Levering en uitvoering van de overeenkomst

9.1. Leveringstermijn

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Goed bevestigde bestellingen met de nodige spoed, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de bestelling door de klant uitvoeren, tenzij anders is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft een bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, waarna Goed het bedrag dat de klant betaald heeft onverwijld zal terugbetalen.

9.2. Plaats van levering of afhaling

9.2.1. De klant kan bij de bestelling de keuze maken tussen:

 • Levering op een door de klant gekozen adres in België
 • Levering en afhaling in een Goed thuiszorgwinkel naar keuze, tijdens de openingsuren van deze winkels.

9.2.2. De keuze van de leveringswijze wordt in de bevestigingsmail duidelijk vermeld. De leveringsdienst van Goed, de koerierdienst of de Goed thuiszorgwinkel kan bij levering een identiteitsbewijs of de bevestigingsmail vragen ter controle.

9.3. Levering op een door de klant gekozen adres

9.3.1. De producten worden bij de klant geleverd door de dienst van Goed of door een koerierdienst in opdracht van Goed.

9.3.2. De producten worden geleverd op de drempel, tenzij anders overeengekomen. De leveringsdienst van Goed of de koerierdienst kan bij levering een identiteitsbewijs of de bevestigingsmail vragen ter controle van de bestelling.

9.3.3. Indien de levering van een product van buitengewoon formaat gebeurt bij de klant, dient de klant te zorgen dat de goederen door de verkoper op een normale manier kunnen geleverd worden op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip, en onder meer te zorgen voor de bereikbaarheid van de leveringsplaats. Indien hieraan niet is voldaan, is de klant ertoe gehouden alle schade, met inbegrip van de wachturen, bewaringskosten en kosten voor het behoud van de zaak, in hoofde van de verkoper te vergoeden.

9.3.4. In het geval dat een heraanbieding nodig is omwille van nalatigheid van de klant, behoudt Goed zich het recht voor de hierdoor veroorzaakte kosten aan te rekenen aan de klant.

9.4. Levering in een Goed thuiszorgwinkel naar keuze

9.4.1. De producten worden in een Goed thuiszorgwinkel geleverd naar keuze van de klant. Voor producten van buitengewoon formaat kunnen de leveringspunten beperkt worden.

9.4.2. Bij afhaling moet de klant de bevestigingsmail voorleggen, op papier of digitaal. Het winkelpersoneel kan daarnaast ook een identiteitsbewijs vragen ter controle van de bestelling.

9.4.3. De klant staat zelf in voor elke verdere (ver)plaatsing, aansluiting en montage.

9.4.4. De producten dienen afgehaald te worden binnen de 10 werkdagen na kennisgeving van de beschikbaarheid. Na deze termijn zal Goed een herinnering sturen naar de klant. Indien de producten 10 werkdagen na de herinnering niet worden afgehaald, kan Goed de verkoop annuleren en de klant het betaalde bedrag, eventueel verminderd met bewaringskosten, onverwijld terugbetalen.

ARTIKEL 10. Eigendomsvoorbehoud en overdracht van risico

Goederen blijven de eigendom van Goed tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en interesten. Indien goederen door Goed worden geleverd, gaat het risico over op het moment van levering. Indien goederen moeten worden afgehaald door de klant, gaat het risico over op het moment van de afhaling.

ARTIKEL 11. Garantie

11.1. Artikel 11 is slechts van toepassing indien de klant een natuurlijke persoon is die handelt voor doeleinden die geen verband houden met zijn beroepsactiviteit of zijn commerciële activiteit.

11.2. Voor wat betreft eventuele gebreken aan de geleverde goederen heeft de klant een wettelijke garantie van twee jaar, te rekenen vanaf de afhaling of levering, conform artikel 1649quater B.W. Deze bepaling geldt eveneens voor installaties die door Goed worden voorzien.

11.3. De klant die een gebrek vaststelt en zich wenst te beroepen op de wettelijke garantie, dient dit gebrek binnen de twee maanden na de datum waarop het gebrek door de klant wordt vastgesteld, via e-mail te melden aan Goed webshop@goed.be, en dit op straffe van verval.

11.4. De bevestigingsmail vertegenwoordigt de waarborgtitel en moet door de klant worden bijgehouden.

11.5. De wettelijke garantie dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen en is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van normale slijtage, ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het product in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het product, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

11.6. De garantie is enkel geldig indien de klant een beroep doet op de naverkoopdienst van Goed. Indien de klant rechtstreeks een beroep doet op de fabrikant, zijn alle kosten te zijnen laste. In geval van tussenkomst door een niet door Goed aangewezen derde, vervalt de garantie.

ARTIKEL 12. Herroepingsrecht

12.1. Algemeen12.1.1. Artikel 12 is slechts van toepassing indien de klant een natuurlijke persoon is die handelt voor doeleinden die geen verband houden met zijn beroepsactiviteit of zijn commerciële activiteit.

12.1.2. De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag van de afhaling of levering.

12.1.3. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Goed, via e-mail aan webshop@goed.be op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De klant kan hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

12.1.4. De klant moet de goederen binnen dezelfde termijn van 14 kalenderdagen in hun oorspronkelijke, ongebruikte staat en in de originele, onbeschadigde verpakking, samen met alle toebehoren terugsturen naar Goed Webshop, Generaal de Wittelaan 4, 2800 Mechelen of overhandigen in een Goed thuiszorgwinkel .

12.1.5. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Goed zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

12.1.6. Enkel Goed webshop beoordeelt of wordt voldaan aan de voorwaarden tot terugname en beslist over terugbetaling. Het aanvaarden van het product door het winkelpersoneel van Goed kan niet geïnterpreteerd worden als een uitspraak betreffende de ontvankelijkheid binnen de voorwaarden.

12.1.7. De klant kan de producten kosteloos overhandigen in een Goed thuiszorgwinkel. Indien de klant de producten terugstuurt naar Goed Webshop, komen de directe kosten van het terugsturen voor rekening van de klant. Indien niet werd voldaan aan de voorwaarden voor herroeping, maar de producten desondanks toch werden teruggestuurd naar Goed, behoudt Goed zich het recht voor om alle hierdoor veroorzaakte verzendings- en administratiekosten aan te rekenen aan de klant.

12.1.8. De klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggenomen;

 • Verzegelde producten waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • Volgens specificaties van de klant vervaardigde producten of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • Niet-stockartikelen die op expliciete vraag van de klant besteld worden bij de leverancier.

12.1.9. De herroeping van producten van buitengewoon formaat wordt enkel aanvaard indien het product zich nog ongemonteerd, in de originele verpakking bevindt. Voor een product dat reeds werd geleverd aan huis, zal de klant zelf moeten instaan voor het transport terug naar een Goed thuiszorgwinkel naar keuze. Op verzoek van de klant kan Goed het product komen ophalen bij de klant. De gemaakte kosten zullen daarvoor worden aangerekend aan de klant. Deze wordt hiervan op voorhand op de hoogte gesteld.

12.2. Terugbetaling

Enkel en alleen wanneer volledig wordt voldaan aan de voorwaarden in dit artikel, kunnen de goederen worden teruggenomen door Goed webshop. In dit geval zal het bedrag worden teruggestort op de rekening van de klant volgens de oorspronkelijke betaalwijze. Onder geen enkel beding wordt de terugname van producten vergoed in de Goed thuiszorgwinkel.

ARTIKEL 13. Aansprakelijkheid

13.1. Goed kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door de hem verkochte of geleverde goederen, behalve in het geval van zware fout of opzet in hoofde van Goed.

13.2. De aansprakelijkheid van Goed is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde goederen. In geen geval kan de verkoper worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten, beperking van rendement of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan de klant als aan derden. Deze beperking is evenwel niet van toepassing in geval van overlijden of lichamelijk letsel van de klant ten gevolge van doen of nalaten door Goed.

ARTIKEL 14. Contact

Voor vragen of klachten in verband met een onlinebestelling kan de klant enkel en alleen terecht bij Goed webshop via webshop@goed.be en 015/28.61.18.

ARTIKEL 15. Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch Recht. Eventuele geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.