ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

162

De klant dient steeds de algemene voorwaarden voor internetverkoop te lezen alvorens een internetbestelling te plaatsen. Bij iedere bestelling wordt de klant gevraagd uitdrukkelijk te bevestigen dat hij deze voorwaarden aanvaardt.

1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER

De ThuiszorgWEBwinkel geïntegreerd in www.thuiszorgwinkel.be wordt uitgebaat door C.V. Escapo (449.707.638), in opdracht van de CM Thuiszorgwinkels, meer bepaald:

   - Zorg&Farma nv. (400.789.251), met zetel te Antwerpen, Ellermanstraat 74
   - cvba Vivantia (462.158.775), met zetel te Leuven, Koning Leopold I straat 34;
   - Mediotheek – Thuiszorgwinkel Sint-Lucas vzw (410.149.454), met zetel te Vilvoorde, Nolet de Brauwerestraat 21;
   - Thuiszorgwinkel nv (860.548.465), met zetel te Roeselare, Brugsesteenweg 371
   - Thuiszorgwinkel Limburg cvba (475.153.312), met zetel te Hasselt, Prins Bisschopssingel 75;
   - Thuiszorgwinkels Midden-Vlaanderen cvba (401.079.360), met zetel te Zwijnaarde, Industriepark 1

C.V. Escapo wordt hierna "ThuiszorgWEBwinkel" genoemd en is gevestigd in

2800 Mechelen,
Antwerpsesteenweg 263
Tel. 015 28 61 00
Fax 015 28 61 02
email: webwinkel@escapo.be

2. ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES

De verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de internetverkoop door ThuiszorgWEBwinkel aan eindgebruikers en dit op het grondgebied van België. Alle andere voorwaarden zijn uitgesloten. ThuiszorgWEBwinkel kan ten allen tijde wijzigingen aanbrengen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden. Op lopende contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.

ThuiszorgWEBwinkel is uitsluitend actief in België. ThuiszorgWEBwinkel kan de bestelling enkel aanvaarden indien het leveringsadres in België gelegen is. De overeenkomst kan voorlopig enkel gesloten worden in het Nederlands. Ook de verdere gegevensuitwisseling zal in het Nederlands gebeuren. De klant zal zich niet kunnen beroepen op het feit dat hij Nederlandse taal niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen.

Elk geschil is onderworpen aan Belgisch recht. Enkel de Mechelse rechtbanken zijn bevoegd.

Waar vermeld, zullen de bepalingen enkel van toepassing zijn op de koop door een "consument"; dit is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden aankopen verricht op de website.

3. TOTSTANDKOMING INTERNETVERKOOP

Pas bij het ontvangen van de bevestigingsmail - vanwege ThuiszorgWEBwinkel - door de klant is de koop gesloten.

ThuiszorgWEBwinkel behoudt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid bijkomende informatie aan de klant te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren.

Bestellingen waaruit blijkt dat de koper de intentie heeft om de producten zelf verder door te verkopen kan ThuiszorgWEBwinkel weigeren.

4. EIGENDOMSOVERDRACHT

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen exclusieve eigendom van ThuiszorgWEBwinkel tot gehele betaling van de factuur. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de inbezitname van de goederen.

5. PRIJZEN

Alle prijzen zijn BTW, Recupel en Bebat inbegrepen.

Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze internetverkoop de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling.

De normale levering- of verzendingskosten worden aangegeven tijdens het proces van de bestelling, rekening houdend met de door de klant verstrekte informatie over ofwel levering aan huis met koerierdienst ofwel levering en afhaling in de Thuiszorgwinkel naar keuze.

6. BETALING

Om de koop tot stand te laten komen, moet de klant direct bij bestelling betalen met de volgende betaalkaarten: VISA - Bancontact- Mastercard.

ThuiszorgWEBwinkel werkt samen met Ogone. Het Ogone betalingsplatform staat garant voor veilige betalingen via het web.

De bestelling wordt pas verwerkt in ThuiszorgWEBwinkel na ontvangst van de betaling.

7. LEVERING EN INSTALLATIE

7.1 Plaats van levering of afhaling

De klant kan bij de bestelling de keuze maken tussen:

    - Levering aan huis via een koerierdienst, zie artikel 8 van de voorwaarden;
    - Levering en afhaling in de Thuiszorgwinkel naar keuze, zie artikel 9 van de voorwaarden.

De keuze van de leveringswijze wordt in de bevestigingsmail duidelijk vermeld.

Ongeacht de leveringswijze, tekent de klant voor ontvangst van de levering.

Voor de veiligheid en zekerheid kan de koerierdienst of de Thuiszorgwinkel bij levering een identiteitsbewijs, de bevestigingsmail of de originele factuur van de klant vragen.

7.2 Leveringstermijn

Voor artikelen die in voorraad zijn op het ogenblik van bestelling, bevestigt ThuiszorgWEBwinkel de klant via e-mail de vermoedelijke leveringsdatum.

Voor artikelen die niet in voorraad zijn op het ogenblik van bestelling, bevestigt ThuiszorgWEBwinkel de klant via e-mail de vermoedelijke leveringsdatum van zodra deze gekend is.

De door ThuiszorgWEBwinkel bevestigde leveringsdata zijn echter niet bindend. Ingeval de leveringsdatum dient te worden gewijzigd, zal ThuiszorgWEBwinkel onverwijld contact opnemen met de klant via e-mail, om een nieuwe datum voor te stellen.

8. LEVERING AAN HUIS DOOR KOERIERDIENST

De producten worden aan huis geleverd met koerierdienst in opdracht van ThuiszorgWEBwinkel.

Voor zover het leveringen betreft in België, worden er bij bestellingen groter dan 40 euro geen leverings- of verzendkosten aangerekend.

Voor bestellingen kleiner dan 40 euro worden levering- of verzendingskosten aangerekend.  De kosten voor de thuislevering worden duidelijk aangegeven tijdens het proces van bestelling.

Voor groot fitnessmaterial zal wel een bijkomende leveringskost en/of montagekost aangerekend worden volgens aangegeven op de artikelpagina.

Artikelen die via de koerierdienst geleverd worden, worden op het opgegeven adres tot aan de voordeur (gelijkvloers)afgeleverd.

De klant staat zelf in voor elke verdere (ver)plaatsing, aansluiting en montage. De koerierdienst kan bij levering een identiteitsbewijs, de bevestigingsmail of de originele factuur van de klant vragen. De klant tekent voor ontvangst van de levering.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over, op het moment van afgifte van de goederen aan de klant.

Ingeval een heraanbieding nodig is omwille van de klant, behoudt ThuiszorgWEBwinkel zich het recht voor de hierdoor veroorzaakte kosten aan te rekenen de klant.

9. LEVERING IN DE THUISZORGWINKEL NAAR KEUZE

De producten worden in de Thuiszorgwinkel – naar keuze door de klant - geleverd in opdracht van ThuiszorgWEBwinkel.

Eventuele kosten voor levering in de Thuiszorgwinkel worden duidelijk aangegeven tijdens het proces van bestelling.

Bij afhaling moet de klant de bevestigingsmail voorleggen in de Thuiszorgwinkel. Voor de veiligheid en zekerheid kan de medewerker in de Thuiszorgwinkel vragen een identiteitsbewijs te tonen. De klant tekent voor ontvangst van de levering.

Enkel de bevestigingsmail die door ThuiszorgWEBwinkel teruggestuurd wordt naar de klant, bevestigt dat de goederen effectief in de Thuiszorgwinkel voor de klant werden gereserveerd en dus beschikbaar zijn voor afhaling.

De klant staat zelf in voor elke verdere (ver)plaatsing, aansluiting en montage. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over, op het moment van afgifte van de goederen aan de klant.

Het artikel wordt voor de klant maximaal 14 dagen beschikbaar gehouden in de Thuiszorgiwinkel; basis hiervoor is de datum van de bevestigingsmail toegestuurd vanuit de ThuiszorgWEBwinkel naar de klant.

Ingeval een heraanbieding in de Thuiszorgwinkel nodig is omwille van de klant, behoudt de ThuiszorgWEBwinkel zich het recht voor de hierdoor veroorzaakte kosten aan te rekenen de klant.

10. CONTACT

10.1 Opmerkingen in verband met de bestelling

Voor klachten in verband met de bestelling, kan de koper enkel en alleen terecht bij de ThuiszorgWEBwinkel via webwinkel@escapo.be.  

10.2 Opmerkingen in verband met de levering in de Thuiszorgwinkel naar keuze

Voor klachten in verband met de afhaling in de Thuiszorgwinkel naar keuze, kan de koper enkel en alleen terecht bij de ThuiszorgWEBwinkel via webwinkel@escapo.be

10.3 Opmerkingen in verband met de levering door koerierdienst

Elke klacht betreffende zichtbare schade aan de verpakking van de geleverde goederen dient, om in acht genomen te worden, schriftelijk geformuleerd te worden op de begeleidende documenten op het ogenblik van de levering door een koerier. Opmerkingen over beschadigingen en defecten aan het geleverde product dienen steeds binnen de 24u na levering, per mail gemeld te worden op webwinkel@escapo.be.

10.4 Technische defecten

In geval van defect beschikt de klant over volgende opties:

 • Het artikel binnenleveren in een Thuiszorgwinkel naar keuze. Het aanvaarden van het artikel door het winkelpersoneel van de Thuiszorgwinkel kan niet geïnterpreteerd worden als een uitspraak betreffende de ontvankelijkheid binnen de garantievoorwaarden.
  De uitspraak m.b.t. die ontvankelijkheid wordt de klant binnen de 5 werkdagen bezorgd via e-mail door ThuiszorgWEBwinkel.
 • De klant kan het desbetreffende artikel eigenhandig terugsturen via de koerierdienst. De kosten voor verzending zijn voor rekening van de klant.

Bij technische defecten zijn de algemene en wettelijke garantievoorwaarden zijn van toepassing. Zie artikel 11.

11. GARANTIE BEPALINGEN

11.1 Wettelijke waarborg voor consumenten

Voor consumenten geldt de wettelijke waarborg afhankelijk van het type artikel. De koper kan enkel en alleen terecht bij de ThuiszorgWEBwinkel via webwinkel@escapo.be.

a) Deze waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Zijn bijgevolg onder meer uitgesloten:

 • alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het artikel (b.v. door oxidatie, schokken val,...), alsook zijn inhoud;
 • onderdelen of hulpstukken die regelmatig dienen te worden vervangen, zoals bijvoorbeeld batterijen, lampen, rubberen onderdelen, ... (onbeperkte lijst);
 • defecten tengevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen;
 • defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of het gebruik van het artikel strijdig met de voorschriften van de fabrikant;
 • schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of collectief gebruik van het apparaat.

b) Het gebrek aan overeenstemming dient via email gemeld te worden binnen de twee maanden na vaststelling.

c) De waarborg is enkel geldig indien de klant een beroep doet op de naverkoopdienst van ThuiszorgWEBwinkel. Indien de klant rechtstreeks een beroep doet op de fabrikant, zijn alle kosten te zijnen laste. In geval van tussenkomst door een niet door ThuiszorgWEBwinkel aangewezen derde, vervalt de garantie.

d) De factuur vertegenwoordigt de waarborgstitel en moet door de klant bijgehouden worden en in origineel voorgelegd worden. De waarborg vangt aan op de datum van afhaling of levering.

e) De waarborg is niet overdraagbaar. De waarborg kan dus niet toegepast worden, indien het artikel van eigenaar verandert.

f) De algemene herstellingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle herstellingen.

Deze voorwaarden en beperkingen doen geen afbreuk aan de wettelijke bepalingen ter zake.

12. RECHT VAN VERZAKING

12.1 algemeen

Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten.

Overeenkomstig de wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Deze termijn moet de klant toelaten het gekochte product te beoordelen "zoals in een etalage". Gebruikte, geïnstalleerde, beschadigde of onvolledige artikelen worden niet teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen

 • geïnstalleerde, gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen;
 • artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) zodanig geopend werd, dat ze niet meer als nieuw kunnen worden verkocht;
 • artikelen die een duidelijk hygiënisch karakter hebben of gevaar kunnen inhouden voor de volksgezondheid na gebruik. Sommige verbruiksartikelen kunnen omwille van hygiënische redenen niet teruggenomen worden eenmaal de verpakking geopend werd.
  Voorbeelden van dergelijke artikelen zijn kousen, incontinentiemateriaal, spenen, kledij, babyvoeding, voedingssupplementen, etc…. Deze lijst is niet-exhaustief.
 • artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

12.2 Retours: praktische modaliteiten

De klant die van dit recht, overeenkomstig de wet van 6 april 2010, gebruik wenst te maken, moet ThuiszorgWEBwinkel binnen de 14 kalenderdagen contacteren via email: webwinkel@escapo.be.

Bovendien dient hij binnen dezelfde termijn van 14 kalenderdagen de artikelen in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en de originele factuur terug te sturen.

Enkel ThuiszorgWEBwinkel beoordeelt of voldaan wordt aan de voorwaarden tot terugname en beslist over terugbetaling. Onder geen enkel beding kan de koerierdienst of de Thuiszorgwinkel overgaan tot aanvaarding van terugname of terugbetaling van de artikelen.

 1. Procedure retours voor de artikelen geleverd via koerierdienst:

De klant moet op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid de artikelen via koerierdienst terugsturen naar: ThuiszorgWEBwinkel, Antwerpsesteenweg 263, 2800 Mechelen.

Als referentiedatum telt de datum van levering door de koerierdienst van het artikel aan huis of afhaling in een afhaalpunt door de klant.

Indien niet voldaan werd aan de voorwaarden voor retours, maar de artikelen desondanks toch werden teruggestuurd naar ThuiszorgWEBwinkel, behoudt ThuiszorgWEBwinkel zich het recht voor om alle hierdoor veroorzaakte verzendings- en administratiekosten aan te rekenen de klant.

 1. Procedure tours voor de artikelen geleverd via de Thuiszorgwinkel naar keuze

De klant moet op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid de artikelen via de Thuiszorgwinkel terugsturen naar: ThuiszorgWEBwinkel, Antwerpsesteenweg 263, 2800 Mechelen.

Als referentiedatum telt de datum van afhaling van het artikel door de klant. Na het verstrijken van de wettelijke periode van 14 kalenderdagen kan de Thuiszorgwinkel het artikel niet meer aanvaarden voor retours naar ThuiszorgWEBwinkel.

De Thuiszorgwinkel zal onder geen enkele voorwaarde artikelen aanvaarden die niet via de Thuiszorgwinkel zijn geleverd.

Onder geen enkel beding wordt de terugname van artikelen vergoed in de Thuiszorgwinkel.

c. Procedure artikelen uit de categorie "groot fitnessr"

Onder "groot fitness" verstaan we loopbanden, hometrainers (oefenfietsen), crosstrainers en ligfietsen. Retour wordt enkel aanvaard indien het toestel zich nog in de originele, ongemonteerde verpakking bevind. Voor een artikel dat reeds geleverd werd aan huis, zal de klant zelf moeten instaan voor het transport terug naar een Thuiszorgwinkel naar keuze. Op verzoek kan Thuiszorgwinkel zelf het toestel komen ophalen bij de klant, de gemaakte kosten zullen daarvoor aangerekend worden aan de klant. Deze wordt hiervan op voorhand op de hoogte gesteld. 

c. Terugbetaling

Enkel en alleen wanneer volledig voldaan wordt aan de voorwaarden in dit artikel, kunnen de goederen teruggenomen worden door ThuiszorgWEBwinkel. In dit geval zal het bedrag teruggestort worden op de rekening van de klant.

13. PRIVACYVERKLARING

13.1 Algemeen

ThuiszorgWEBwinkel verbindt zich ertoe om de privacy van de klant te waarborgen en te beschermen. ThuiszorgWEBwinkel beschouwt de door de klant verstrekte gegevens, hierna genoemd "de gegevens", als vertrouwelijke informatie.

De gegevens omvatten:

 • de gegevens die de klant uitdrukkelijk verstrekt, hetzij bij de registratie, hetzij bij het gebruik van de website of bij contact met ThuiszorgWEBwinkel;
 • de gegevens die de klant niet uitdrukkelijk verstrekt maar die automatisch worden verzameld: zijn IP-adres, het browsertype en besturingssysteem van zijn computer, het aantal bezoeken, de bezochte pagina's, etc..

De gegevens kunnen, na anonimiseren, worden gebruikt:

 • om de website te optimaliseren
 • voor het opmaken van statistieken en rapporten.

13.2 Beheer van de gegevens

De gegevens worden enkel verzameld en verwerkt door ThuiszorgWEBwinkel.

 1. Stopzetten e-mails & nieuwsbrieven

ThuiszorgWEBwinkel biedt de klant de mogelijkheid om e-mails en nieuwsbrieven te ontvangen met informatie en promoties van de Thuiszorgwinkels en van ThuiszorgWEBwinkel. De klant beschikt ten allen tijde over de mogelijkheid om het toezenden van deze e-mails stop te zetten via zijn account.

 1. Nazicht en verbetering

Via zijn account op de Thuiszorgwinkel-website kan de klant kennis krijgen van zijn gegevens en ze continu on-line verbeteren of wijzigen.

 1. Schrappen

De klant kunt al zijn gegevens schrappen als gebruiker van de Thuiszorgwinkel website en van ThuiszorgWEBwinkel. De klant beschikt ten allen tijde over de mogelijkheid om de gegevens te schrappen via zijn account. Bij schrapping worden alle gegevens verwijderd en zal de klant bijgevolg ook geen e-mails meer toegestuurd worden.

14.BEWIJS

De partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (email).

 

 

Deze voorwaarden gelden vanaf 1 maart 2016.